Bezwaar

Uit FOK!wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Bezwaar, hoe en waarom?[bewerken]

Als een burger het oneens is met een besluit van een bestuursorgaan, kan hiertegen bezwaar worden ingediend bij het betreffende bestuursorgaan. Bezwaar is de meest gebruikelijke vorm van de bestuurlijke voorprocedure, de procedure die dient te geschieden voordat er app�l op de bestuursrechter kan worden gedaan. Bezwaar bestaat om een paar verschillende redenen. Als eerste is het bedoeld om de bestuursrechter te ontlasten; bezwaarschriftprocedures kunnen in veel gevallen, zeker als het bestuursorgaan in kwestie zich niet onredelijk opstelt, verdere juridische procedures voorkomen. Daarnaast kunnen bezwaarschriften het bestuursorgaan in kwestie beter laten stilstaan bij de functies en disfuncties van haar besluiten. Het gewenste effect is dat de besluitvorming uiteindelijk op een zuiverder manier zal geschieden.

Vormvereisten[bewerken]

Aan een bezwaarschrift zijn enkele minimale vereisten gebonden. Zo moet het bezwaar een naam en geboortedatum van de indiener bevatten, evenals een datering. Daarnaast moet duidelijk zijn tegen welk besluit er bezwaar wordt gemaakt, en moet het bezwaar met enige motivatie onderbouwd zijn. Voldoet een bezwaarschrift niet aan deze vereisten, dan zal het zonder enige behandeling worden teruggestuurd naar de indiener. De indiener moet hierbij een redelijke termijn krijgen om zijn bezwaar aan te vullen en alsnog in te dienen. Het bezwaar moet uiterlijk zes weken na de publicatie van een besluit worden ingediend. In uitzonderlijke gevallen kan de indiener zich verschonen van het overschrijden van deze termijn.

Bezwaarschriftprocedure[bewerken]

In de meeste gevallen zal bij het behandelen van een bezwaarschrift de indiener gehoord worden. Deze hoorzitting vormt de kern van de procedure. De hoorzitting wordt enkel buiten de procedure gelaten als de indiener heeft aangegeven niet van zins is deze bij te wonen, of als het bezwaar direct na het indienen niet-ontvankelijk dan wel geheel gegrond is verklaard. Uiterlijk zes weken, of tien weken in het geval er een adviescommissie is ingeschakeld, na het indienen van een bezwaarschrift dient het bestuursorgaan in kwestie met haar heroverweging te komen. De heroverwogen beslissing mag alleen afwijken van de initiele beslissing op de punten waar ook werkelijk bezwaar is tegen aangetekend. Dit om te voorkomen dat een heroverwogen beslissing nog verder negatief kan uitvallen voor de indiener van het bezwaarschrift. Overigens moet hierbij gezegd worden dat bestuursorganen zich veelal niet verplicht voelen aan de termijnen waarop een heroverwogen besluit dient te worden genomen. In de huidige situatie is het enige wat een belanghebbende hier aan kan doen het via een nieuwe procedure trachten het bestuursorgaan te manen tot spoed.

Na de bezwaarschriftprocedure[bewerken]

Als het besluit op bezwaar is genomen, en je kunt je er nog steeds niet in vinden, dan resten er verschillende opties. Ten eerste is er de mogelijkheid van administratief beroep. Hierbij wordt een verzoek bij een ander bestuursorgaan ingediend om het besluit in kwestie te herzien. Administratief broep kan niet in alle gevallen ingesteld worden; enkel daar waar een derde orgaan ook werkelijk de bevoegdheid heeft om het besluit te herzien. Administratief beroep is een ongebruikelijke weg, en de wetgever heeft ook duidelijk laten merken dat zij meer ziet in een bezwaar-beroep-trace dan in administratief beroep; niettemin staat de mogelijkheid wel open, en soms kan het - afhankelijk van de situatie - best vruchten afwerpen. Een meer conventionele weg is het aantekenen van beroep bij de bestuursrechter. Zie ook het artikel over de bestuursrechter.